PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HOÀ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai07:36:58 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai07:36:52 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai07:29:01 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7856
4Khách vãng lai07:12:51 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6488
5Khách vãng lai07:00:46 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8459
6Khách vãng lai07:00:30 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6636
7Khách vãng lai06:56:24 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8323
8Khách vãng lai06:53:10 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8584
9Khách vãng lai06:48:49 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6573
10Khách vãng lai06:44:41 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7978
11Khách vãng lai06:44:23 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
12Khách vãng lai06:32:55 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai06:31:45 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8492
14Khách vãng lai06:31:10 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8555
15Khách vãng lai06:29:54 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8655
16Khách vãng lai06:27:13 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8410
17Khách vãng lai06:26:28 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8436
18Khách vãng lai06:22:48 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8713
19Khách vãng lai06:21:41 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7920
20Khách vãng lai06:21:13 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8660
21Khách vãng lai06:21:13 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7949
22Khách vãng lai06:18:54 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
23Khách vãng lai06:16:32 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8555
24Khách vãng lai06:15:42 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai06:08:34 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8075
26Khách vãng lai06:02:04 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6647
27Khách vãng lai05:52:10 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8464
28Khách vãng lai05:51:36 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6800
29Khách vãng lai05:50:49 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8581
30Khách vãng lai05:43:47 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7752
31Khách vãng lai05:43:34 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=571
32Khách vãng lai05:43:25 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
33Khách vãng lai05:40:12 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6731
34Khách vãng lai05:38:32 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6588
35Khách vãng lai05:31:17 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7773
36Khách vãng lai05:30:06 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8587
37Khách vãng lai05:29:24 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6784
38Khách vãng lai05:25:44 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8072
39Khách vãng lai05:23:42 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21403
40Khách vãng lai05:20:45 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7757
41Khách vãng lai05:20:35 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8187
42Khách vãng lai05:18:58 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8734
43Khách vãng lai05:14:27 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7887
44Khách vãng lai05:07:56 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6615
45Khách vãng lai05:06:10 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8259
46Khách vãng lai05:04:05 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7801
47Khách vãng lai04:57:19 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai04:52:26 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6798
49Khách vãng lai04:51:07 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6619
50Khách vãng lai04:50:53 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8084
51Khách vãng lai04:50:38 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6532
52Khách vãng lai04:48:46 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7855
53Khách vãng lai04:47:35 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7881
54Khách vãng lai04:44:08 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6775
55Khách vãng lai04:41:12 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8745
56Khách vãng lai04:40:02 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8016
57Khách vãng lai04:34:55 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/khoa_diem.aspx
58Khách vãng lai04:31:20 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8497
59Khách vãng lai04:28:38 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
60Khách vãng lai04:25:42 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8390
61Khách vãng lai04:21:10 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
62Khách vãng lai03:59:16 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8197
63Khách vãng lai03:58:32 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6589
64Khách vãng lai03:57:59 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8653
65Khách vãng lai03:56:48 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8490
66Khách vãng lai03:56:04 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8214
67Khách vãng lai03:55:30 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8369
68Khách vãng lai03:51:46 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6799
69Khách vãng lai03:49:41 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8720
70Khách vãng lai03:47:01 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-7-01-1
71Khách vãng lai03:46:54 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8389
72Khách vãng lai03:38:12 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8443
73Khách vãng lai03:37:18 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8653
74Khách vãng lai03:36:52 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
75Khách vãng lai03:33:18 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8407
76Khách vãng lai03:30:12 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8374
77Khách vãng lai03:19:19 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8185
78Khách vãng lai03:18:25 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8263
79Khách vãng lai03:17:45 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8234
80Khách vãng lai03:07:33 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
81Khách vãng lai03:06:48 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8152
82Khách vãng lai02:53:48 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8586
83Khách vãng lai02:38:48 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00995
84Khách vãng lai02:34:10 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8527
85Khách vãng lai02:30:08 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8671
86Khách vãng lai02:14:01 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7807
87Khách vãng lai02:09:14 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8643
88Khách vãng lai02:08:14 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7871
89Khách vãng lai02:08:11 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6666
90Khách vãng lai02:01:57 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8347
91Khách vãng lai02:00:32 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8451
92Khách vãng lai01:50:36 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8202
93Khách vãng lai01:49:46 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8642
94Khách vãng lai01:47:56 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6471
95Khách vãng lai01:45:25 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6697
96Khách vãng lai01:34:12 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6615
97Khách vãng lai01:33:58 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8480
98Khách vãng lai01:28:19 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6603
99Khách vãng lai01:26:27 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6604
100Khách vãng lai01:16:17 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8756
101Khách vãng lai01:14:21 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_mai.aspx
102Khách vãng lai01:07:50 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8544
103Khách vãng lai01:04:00 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_lop.aspx
104Khách vãng lai00:59:15 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8643
105Khách vãng lai00:49:46 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
106Khách vãng lai00:48:51 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu.aspx
107Khách vãng lai00:46:51 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6772
108Khách vãng lai00:46:43 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8029
109Khách vãng lai00:42:50 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8204
110Khách vãng lai00:38:10 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8575
111Khách vãng lai00:36:33 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8578
112Khách vãng lai00:36:14 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/null/file_van_ban/Content/css/bootstrap.min.css
113Khách vãng lai00:36:12 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/null/file_van_ban/Content/font-awesome/css/font-awesome.css
114Khách vãng lai00:36:09 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/null/file_van_ban/Content/dialog/main.css
115Khách vãng lai00:36:07 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/null/file_van_ban/Content/vendor/bootstrap-social/bootstrap-social.css
116Khách vãng lai00:36:05 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/null/file_van_ban/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
117Khách vãng lai00:36:04 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/null/file_van_ban/Content/css/css_tmt.css
118Khách vãng lai00:31:44 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
119Khách vãng lai00:22:55 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8586
120Khách vãng lai00:21:09 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
121Khách vãng lai00:18:47 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
122Khách vãng lai00:15:00 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-00900
123Khách vãng lai00:12:14 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8306
124Khách vãng lai00:05:14 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8676
125Khách vãng lai00:05:09 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8070
126Khách vãng lai00:02:57 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7791
127Khách vãng lai00:01:19 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7766
20 1 2019