PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HOÀ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai03:38:39 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai03:38:36 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai03:37:28 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7786
4Khách vãng lai03:34:11 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8499
5Khách vãng lai03:26:19 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8638
6Khách vãng lai03:19:35 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/dialog/main.css
7Khách vãng lai03:19:33 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/dialog/main.js
8Khách vãng lai03:19:28 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/css/small-business.css
9Khách vãng lai03:19:26 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/css/css_tmt.css
10Khách vãng lai03:19:24 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
11Khách vãng lai03:15:16 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/vendor/bootstrap-social/bootstrap-social.css
12Khách vãng lai03:15:14 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/dialog/jquery.js
13Khách vãng lai03:15:13 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/dialog/main.css
14Khách vãng lai03:15:10 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
15Khách vãng lai03:15:08 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/file_de_thi/null/Images/jquery.min.js
16Khách vãng lai03:15:06 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/css/small-business.css
17Khách vãng lai03:13:37 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
18Khách vãng lai03:07:34 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6513
19Khách vãng lai02:59:56 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/Content/css/bootstrap.min.css
20Khách vãng lai02:59:51 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/Content/css/css_tmt.css
21Khách vãng lai02:59:49 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/Content/dialog/jquery.js
22Khách vãng lai02:59:47 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/Content/dialog/main.js
23Khách vãng lai02:58:12 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8765
24Khách vãng lai02:54:48 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/null/file_cv_di/Content/dialog/jquery.js
25Khách vãng lai02:54:46 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/null/file_cv_di/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
26Khách vãng lai02:54:18 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/Content/font-awesome/css/font-awesome.css
27Khách vãng lai02:54:17 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/Images/jquery.min.js
28Khách vãng lai02:54:15 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
29Khách vãng lai02:54:13 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/Content/dialog/main.js
30Khách vãng lai02:54:09 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/Content/dialog/jquery.js
31Khách vãng lai02:54:07 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/Content/css_menu/btr-menu.css
32Khách vãng lai02:52:59 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7883
33Khách vãng lai02:52:25 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/null/xml/null/file_cv_di/Content/css_menu/btr-menu.css
34Khách vãng lai02:34:52 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7969
35Khách vãng lai02:32:54 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
36Khách vãng lai02:32:52 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/font-awesome/css/font-awesome.css
37Khách vãng lai02:32:50 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/dialog/main.css
38Khách vãng lai02:32:48 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/vendor/bootstrap-social/bootstrap-social.css
39Khách vãng lai02:32:47 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/dialog/jquery.js
40Khách vãng lai02:32:44 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/css_menu/btr-menu.css
41Khách vãng lai02:32:44 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8090
42Khách vãng lai02:32:30 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/null/xml/null/file_de_thi/Content/css_menu/btr-menu.css
43Khách vãng lai02:32:29 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/null/xml/null/file_de_thi/Content/css/css_tmt.css
44Khách vãng lai02:32:27 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/null/xml/null/file_de_thi/Content/dialog/main.js
45Khách vãng lai02:32:22 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_ho_tro/Content/css/css_tmt.css
46Khách vãng lai02:32:20 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_ho_tro/Content/font-awesome/css/font-awesome.css
47Khách vãng lai02:32:18 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_ho_tro/Content/dialog/main.js
48Khách vãng lai02:31:17 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/Images/banner_center_2.jpg
49Khách vãng lai02:29:19 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8209
50Khách vãng lai02:21:45 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/form/cong_khai/Content/vendor/bootstrap-social/bootstrap-social.css
51Khách vãng lai02:21:39 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/form/cong_khai/Content/dialog/main.css
52Khách vãng lai02:20:49 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8600
53Khách vãng lai02:17:19 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/Content/dialog/jquery.js
54Khách vãng lai02:17:08 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/Content/css/bootstrap.min.css
55Khách vãng lai02:15:31 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Form/null/xml/null/file_de_thi/Content/css_menu/btr-menu.css
56Khách vãng lai02:15:29 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Form/null/xml/null/file_de_thi/null/Images/jquery.min.js
57Khách vãng lai02:15:27 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Form/null/xml/null/file_de_thi/Content/dialog/jquery.js
58Khách vãng lai02:15:24 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Form/null/xml/null/file_de_thi/Content/dialog/main.js
59Khách vãng lai02:15:23 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Form/null/xml/null/file_de_thi/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
60Khách vãng lai02:15:20 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Form/null/xml/null/file_de_thi/Content/font-awesome/css/font-awesome.css
61Khách vãng lai02:13:44 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8563
62Khách vãng lai02:13:01 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8077
63Khách vãng lai02:09:57 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6692
64Khách vãng lai02:09:45 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/null/xml/form/cong_khai/Content/dialog/main.css
65Khách vãng lai02:09:42 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/null/xml/form/cong_khai/null/Images/jquery.min.js
66Khách vãng lai02:09:40 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/null/xml/form/cong_khai/Content/font-awesome/css/font-awesome.css
67Khách vãng lai01:49:20 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/null/xml/Content/css_menu/btr-menu.css
68Khách vãng lai01:49:18 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/null/xml/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
69Khách vãng lai01:49:15 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/null/xml/Content/dialog/jquery.js
70Khách vãng lai01:49:13 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/null/xml/Content/css/bootstrap.min.css
71Khách vãng lai01:44:45 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/Content/dialog/jquery.js
72Khách vãng lai01:44:42 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/Content/dialog/main.css
73Khách vãng lai01:44:41 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
74Khách vãng lai01:43:33 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
75Khách vãng lai01:39:17 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/form/cong_khai/null/file_van_ban/Content/css_menu/btr-menu.css
76Khách vãng lai01:39:13 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/form/cong_khai/null/file_van_ban/Content/css/bootstrap.min.css
77Khách vãng lai01:39:11 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/form/cong_khai/null/file_van_ban/Content/dialog/jquery.js
78Khách vãng lai01:39:09 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/form/cong_khai/null/file_van_ban/Content/css/small-business.css
79Khách vãng lai01:39:06 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/form/cong_khai/null/file_van_ban/Content/dialog/main.js
80Khách vãng lai01:38:17 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
81Khách vãng lai01:37:28 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8708
82Khách vãng lai01:35:41 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Content/dialog/jquery.js
83Khách vãng lai01:35:38 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Content/vendor/bootstrap-social/bootstrap-social.css
84Khách vãng lai01:35:36 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Content/css/css_tmt.css
85Khách vãng lai01:35:33 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
86Khách vãng lai01:35:31 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Content/css/small-business.css
87Khách vãng lai01:27:27 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=580
88Khách vãng lai01:23:51 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6810
89Khách vãng lai01:23:36 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6627
90Khách vãng lai01:17:17 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
91Khách vãng lai01:13:32 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8289
92Khách vãng lai01:12:46 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8178
93Khách vãng lai01:09:05 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8017
94Khách vãng lai01:08:59 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/form/cong_khai/null/file_de_thi/null/Images/jquery.min.js
95Khách vãng lai01:08:57 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/form/cong_khai/null/file_de_thi/Content/css/css_tmt.css
96Khách vãng lai01:08:54 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/form/cong_khai/null/file_de_thi/Content/font-awesome/css/font-awesome.css
97Khách vãng lai01:08:50 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/form/cong_khai/null/file_de_thi/Content/css_menu/btr-menu.css
98Khách vãng lai01:06:24 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
99Khách vãng lai01:02:32 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/dialog/main.css
100Khách vãng lai01:02:30 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/css/small-business.css
101Khách vãng lai01:02:28 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/css/css_tmt.css
102Khách vãng lai01:02:26 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_ho_tro/Content/dialog/jquery.js
103Khách vãng lai01:02:26 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_ho_tro/Content/css_menu/btr-menu.css
104Khách vãng lai01:02:21 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_ho_tro/Content/font-awesome/css/font-awesome.css
105Khách vãng lai01:02:19 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_ho_tro/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
106Khách vãng lai01:02:17 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_ho_tro/Content/dialog/main.js
107Khách vãng lai01:02:14 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_ho_tro/Content/css/css_tmt.css
108Khách vãng lai00:56:24 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/css/css_tmt.css
109Khách vãng lai00:56:23 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/dialog/jquery.js
110Khách vãng lai00:56:20 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/css/bootstrap.min.css
111Khách vãng lai00:56:18 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/vendor/bootstrap-social/bootstrap-social.css
112Khách vãng lai00:56:12 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
113Khách vãng lai00:52:19 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/Content/dialog/main.css
114Khách vãng lai00:52:17 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/Content/css/small-business.css
115Khách vãng lai00:52:15 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/Content/css/bootstrap.min.css
116Khách vãng lai00:49:50 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
117Khách vãng lai00:48:37 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
118Khách vãng lai00:44:34 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/Content/dialog/main.js
119Khách vãng lai00:44:32 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/Content/css_menu/btr-menu.css
120Khách vãng lai00:44:31 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/Content/vendor/bootstrap-social/bootstrap-social.css
121Khách vãng lai00:44:28 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/Content/css/css_tmt.css
122Khách vãng lai00:44:26 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
123Khách vãng lai00:40:37 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/null/file_de_thi/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/Images/jquery.min.js
124Khách vãng lai00:40:34 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/null/file_de_thi/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Content/font-awesome/css/font-awesome.css
125Khách vãng lai00:40:33 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/null/file_de_thi/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Content/css/css_tmt.css
126Khách vãng lai00:40:28 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/null/file_de_thi/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Content/dialog/jquery.js
127Khách vãng lai00:40:26 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/null/file_de_thi/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
128Khách vãng lai00:39:20 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/null/xml/null/file_de_thi/Content/css_menu/btr-menu.css
129Khách vãng lai00:39:15 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/null/xml/null/file_de_thi/null/Images/jquery.min.js
130Khách vãng lai00:39:13 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/null/xml/null/file_de_thi/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
131Khách vãng lai00:39:08 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/null/xml/null/file_de_thi/Content/css/small-business.css
132Khách vãng lai00:39:01 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8551
133Khách vãng lai00:38:28 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
134Khách vãng lai00:37:58 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8133
135Khách vãng lai00:36:26 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8653
136Khách vãng lai00:36:04 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=534
137Khách vãng lai00:32:25 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/Content/css/small-business.css
138Khách vãng lai00:32:23 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/Content/dialog/main.css
139Khách vãng lai00:32:20 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/Images/jquery.min.js
140Khách vãng lai00:32:19 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
141Khách vãng lai00:32:18 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/Content/dialog/jquery.js
142Khách vãng lai00:32:15 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/Content/css_menu/btr-menu.css
143Khách vãng lai00:32:06 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/form/cong_khai/Content/font-awesome/css/font-awesome.css
144Khách vãng lai00:32:04 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/form/cong_khai/Content/css/css_tmt.css
145Khách vãng lai00:32:01 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/form/cong_khai/Content/css/bootstrap.min.css
146Khách vãng lai00:32:00 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/form/cong_khai/Content/dialog/main.js
147Khách vãng lai00:31:58 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/form/cong_khai/null/Images/jquery.min.js
148Khách vãng lai00:31:37 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8764
149Khách vãng lai00:30:58 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8306
150Khách vãng lai00:28:04 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/Content/dialog/jquery.js
151Khách vãng lai00:28:03 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/null/Images/jquery.min.js
152Khách vãng lai00:28:01 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/Content/dialog/main.js
153Khách vãng lai00:27:59 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/Content/font-awesome/css/font-awesome.css
154Khách vãng lai00:23:12 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6646
155Khách vãng lai00:17:45 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8375
156Khách vãng lai00:17:37 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6512
157Khách vãng lai00:16:28 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
158Khách vãng lai00:16:26 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/css/small-business.css
159Khách vãng lai00:16:23 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/css/css_tmt.css
160Khách vãng lai00:11:04 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/Content/dialog/main.css
161Khách vãng lai00:11:01 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/Content/css_menu/btr-menu.css
162Khách vãng lai00:10:59 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
163Khách vãng lai00:10:57 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/Content/css/css_tmt.css
164Khách vãng lai00:10:37 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/Images/jquery.min.js
165Khách vãng lai00:10:34 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Content/dialog/main.js
166Khách vãng lai00:10:33 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Content/dialog/jquery.js
167Khách vãng lai00:10:31 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Content/dialog/main.css
168Khách vãng lai00:10:29 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
169Khách vãng lai00:10:27 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Content/font-awesome/css/font-awesome.css
170Khách vãng lai00:10:23 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Content/css_menu/btr-menu.css
171Khách vãng lai00:10:20 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Content/css/bootstrap.min.css
172Khách vãng lai00:10:18 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Content/css/small-business.css
173Khách vãng lai00:10:16 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Content/vendor/bootstrap-social/bootstrap-social.css
174Khách vãng lai00:08:18 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/default.aspx
175Khách vãng lai00:07:58 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
176Khách vãng lai00:06:23 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6791
177Khách vãng lai00:04:28 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6806
178Khách vãng lai00:01:51 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/null/xml/Form/Thu_vien/Content/css/small-business.css
179Khách vãng lai00:01:41 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_de_thi/Content/css_menu/btr-menu.css
180Khách vãng lai00:01:38 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_de_thi/Content/vendor/bootstrap-social/bootstrap-social.css
181Khách vãng lai00:01:37 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_de_thi/Content/dialog/jquery.js
182Khách vãng lai00:01:36 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_de_thi/Content/dialog/main.css
183Khách vãng lai00:01:34 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_de_thi/Content/dialog/main.js
184Khách vãng lai00:01:31 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_de_thi/Content/font-awesome/css/font-awesome.css
185Khách vãng lai00:01:29 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_de_thi/Content/css/css_tmt.css
186Khách vãng lai00:01:27 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7860
19 11 2018